Proiect

TITLU PROIECT: GHIDUL PRACTIC AL OCUPĂRII

Perioada: 13.03.2014 – 12.09.2015

OBIECTIV GENERAL

Dezvoltarea capacităţii de ocupare pentru un număr de minim 270 de persoane ce aparţin grupului ţintă (şomeri, şomeri de lungă durată, persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, persoane inactive) din regiunea de dezvoltare sud/est, prin asigurarea accesului la un set de măsuri integrate şi gratuite de suport şi sprijin pe parcursul a 18 luni de implementare.

OBIECTIVE SPECIFICE

 1. Facilitarea accesului la ocupare pe piaţa muncii pentru un număr de minim 270 de persoane din grupul ţintă (şomeri, şomeri de lungă durată, persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, persoane inactive) prin asigurarea serviciilor de informare şi consiliere psihoprofesională gratuită pe o perioada de 18 luni.
 2. Consolidarea şanselor de ocupare pe piaţa muncii pentru un număr de minim 219 persoane din grupul ţintă (şomeri, şomeri de lungă durată, persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, persoane inactive) prin asigurarea serviciilor de activare a potenţialului personal şi dezvoltare/îmbunătăţire a profilului profesional, în mod gratuit, într-o perioadă de 18 luni.

Proiectul îşi propune astfel să reprezinte un suport şi o sursă de informare şi formare pentru găsirea acelui loc de muncă menit să devină o împlinire a aspiraţiilor personale, o permanentă provocare şi o recunoaştere în timp a meritelor şi talentelor prin consacrare profesională.

Pe termen lung implementarea prezentului proiect va avea un efect pozitiv constituindu-se în exemplu de reuşită pentru alte persoane din categoriile vizate, demonstrând faptul că, în condiţiile respectării şi parcurgerii unui demers logic în accesarea unui loc de muncă, pornind de la evaluarea propriilor abilităţi şi competenţe, dezvoltarea unora noi şi identificarea posturilor de muncă compatibile cu interesele vocaţionale personale, dezvoltarea profesională şi angajarea devine un rezultat concret şi sustenabil pe termen lung.

Obiectivele propuse contribuie în mod clar la atingerea obiectivului general al POSDRU privind “Dezvoltarea capitalului uman şi creşterea competitivităţii, prin corelarea educaţiei şi învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii şi asigurarea de oportunităţi sporite pentru participarea viitoare pe o piaţă a muncii modernă, flexibilă şi inclusive a 1650000 de persoane”.

GRUP ŢINTĂ

Grupul țintă vizat prin proiect este reprezentat de minim 270 persoane din grupul ţintă din regiunea sud-est, respectiv:

 1. Persoane inactive – În această categorie sunt incluse toate persoanele, indiferent de vârstă, care declară că nu desfăşoară o activitate o activitate economico-socială, respectiv persoanele în vârstă de 14 ani şi peste, care în momentul înregistrării desfăşoară numai activităţi casnice (prepararea hranei, menţinerea curăţeniei, îngrijirea şi educarea copiilor) în gospodăria proprie sau a unei rude (de exemplu: soţiile casnice sau părinţii care nu sunt pensionari şi fac menajul în gospodăria copiilor sau îngrijesc nepoţii), neavând o sursă proprie de venit. Elevii şi studenţii NU sunt eligibili pentru această cerere de propuneri de proiecte.
 2. Persoane aflate în căutarea unui loc de muncă – persoana care face demersuri pentru a-şi găsi un loc de muncă, prin mijloace proprii sau prin înregistrare la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul sau, după caz, reşedinţa ori la alt furnizor de servicii de ocupare, acreditat în condiţiile legii;
 3. Şomer – persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
  • Este în căutarea unui loc de muncă de la vârsta de minimum 16 ani şi până la îndeplinirea condiţiilor de pensionare;
  • Starea de sănătate şi capacităţile fizice şi psihice o fac aptă pentru prestarea unei munci;
  • Nu are loc de muncă, nu realizează venituri sau realizează, din activităţi autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor de şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă în vigoare;
  • Este disponibilă să înceapă lucrul în perioada imediat următoare, dacă s-ar găsi un loc de muncă;

Persoana care îndeplineşte cumulativ condiţiile prevăzute la pct. 3 şi se înregistrează la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau, după caz, reşedinţa ori la alt furnizor de servicii de ocupare, care funcţionează în condiţiile prevăzute de lege, în vederea obţinerii unui loc de muncă va fi definită ca şomer înregistrat.

Persoana care este şomer pe o perioadă mai mare de 12 luni, în cazul persoanelor cu vârsta de minimum 25 de ani şi pe o perioadă de 6 luni, în cazul persoanelor cu vârsta cuprinsă între 16 ani şi până la împlinirea vârstei de 25 de ani va fi definită ca şomer de lungă durată.

VALOAREA TOTALA A PROIECTULUI – 1390632,75, din care:

 • 1321101,11 – asistenta financiara nerambursabila
 • 69531,64 – contributia solicitantului